dilluns, 17 de juliol de 2017

Desdoblament? No en el nostre nomAquestes són unes dates tristes per a totes aquelles persones i organitzacions que creim en un nou model territorial i de mobilitat més respectuós amb el territori i el planeta. El Consell Insular de Mallorca ha donat el vist-i-plau al desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, que implicarà una via de dues calçades separades per una mitjana, amb dos carrils cadascuna i sense accés a les finques i camins veïns ni creuaments a nivell, més dues vies de servei, una a cada costat, allò que en llenguatge col·loquial se sol entendre per autopista. De fet aquesta nova macroinfraestructura és considerada pels moviments ecologistes com un nou tram d'autopista.


L'execució d'aquest projecte costarà més de 43 milions d'euros a les arques públiques, en detriment d'altres actuacions socialment necessàries i ambientalment sostenibles.


Aquesta aprovació s'ha duit a terme per unanimitat, és a dir amb el vots favorables de les persones representants de Podem al Consell de Mallorca.


Podem va signar uns acords de governabilitat al Consell de Mallorca el 2015 amb PSOE i Més que entre d'altres punts incloïen:


“Canviar el model de carreteres existents fins ara, reduint la dimensió dels projectes de carreteres i millorant la xarxa viària secundària”


“Revisar el Pla de carreteres i elaborar un Pla de mobilitat (…) per evitar generar més trànsit i impulsar millor el transport públic”


“Redimensionar el projecte de desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, minimitzant l'impacte i el consum de territori”

“Revisar el conveni de carreteres, descartant noves macro-infraestructures i reforçant o millorant el teixit existent (carreteres comarcals)”

Aquests acords varen ser ratificats i votats favorablement per l'Assemblea Ciutadana, és a dir les persones inscrites a Podem Mallorca. Cap òrgan, excepte el conjunt de persones inscrites, pot revocar-lo.

Davant l'ambigüitat i la contradicció entre aquestes premisses, entenent que tal com estaven redactades podien intepretar-se com un mandat d'aprovació del desdoblament, i atès que aquestes propostes venien incloses dins un conjunt més ample d'acords que no es varen poder votar separadament, a iniciativa del Cercle de Binissalem i recollint un sentiment molt ample dins Podem Mallorca es va sol·licitar per part del Consell Ciutadà de Mallorca i el de les Illes Balears la realització d'una consulta ciutadana entre les persones inscrites amb preguntes concretes i clares per decidir si s'aprovava o es rebutjava el projecte de desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos, després d'unes modificacions que, tot i reduir lleugerament la petjada territorial, no en canviava el model de carretera ni de mobilitat. El Consell Ciutadà de les Illes Balears a més va manifestar el seu desacord amb l'aprovació del desdoblament i va reiterar la consulta ciutadana com a manera de poder deixar clara l'oposició inequívoca de Podem Illes Balears al nou vial Llucmajor-Campos.

Després de nombroses gestions amb les instàncies de Podemos responsables d'habilitar les consultes ciutadanes, i desoïnt la petició i la voluntat dels consells ciutadans de Mallorca i de les Illes Balears, la consulta sobre el desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos encara no ha estat habilitada.

No obstant tot això, les persones representants de Podem al Consell Insular de Mallorca varen entendre que obeir el mandat de l'Assemblea Ciutadana implicava votar favorablement el projecte de desdoblament.

Per tot això els organismes, càrrecs, persones inscrites, votants o simpatitzants de Podem Illes Balears sotasignants:

- Denunciam el redactat ambigu i contradictori dels acords de governabilitat de 2015 al Consell de Mallorca. Entenem que si l'esperit dels acords és el d'una mobilitat sostenible basada en un nou model viari i de transport, la seva interpretació no havia de conduir necessàriament a l'aprovació del desdoblament, ans al contrari.

- Manifestam el nostre profund disgust i desacord tant per l'aprovació del desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos com per la no habilitació d'una consulta ciutadana clara i concreta en el si de Podem que hagués evitat arribar a aquesta situació.

- Consideram que l'aprovació del desdoblament abans de la revisió del Pla de carreteres i l'elaboració del Pla de mobilitat suposa una actuació clarament contrària a l'esperit dels acords de governabilitat.

- Ens comprometem a estudiar com dur a terme totes aquelles accions dins el marc legal que puguin ajudar a aturar l'execució del projecte, així com donar suport i impulsar accions de pressió popular en el mateix sentit.

- Manifestam el sincer i ferm compromís que farem el possible perquè situacions com aquesta no es tornin a produir, així com de treballar per rectificar i revertir en la mesura de les possibilitats les conseqüències de l'acord adoptat.


Illes Balears, juliol del 2017
_______________________________________